අමා ගඟ ගලාලා – අවා ගිනි නිවේවා Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

අමා ගඟ ගලාලා – අවා ගිනි නිවේවා Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


අමා ගඟ ගලාලා – අවා ගිනි නිවේවා
භවේ ශෝක පීඩා – එයින් සංසිදේවා
එයින් සංසිදේවා

සංසාර භය පතල – සංහාර කොට දු‍රැර
ප්‍රඥාවේ මිණි පහන ඇවිලී
අඥාන ඝන තිමිර දුරලී
අඥාන ඝන තිමිර දුරලී

සංතාප දුක සිදින – නිර්වාන සැප සැදින
දුරුවී ලොවේ ලෝභ තණ්හා
පැරදී කෙලෙස් මාර සේනා
පැරදී කෙලෙස් මාර සේනා

Post Author: SupiriLk Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *