අලුත් ඉරකි පායන්නේ අලුත් කිරණ විහිදෙන්නේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

අලුත් ඉරකි පායන්නේ අලුත් කිරණ විහිදෙන්නේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


අලුත් ඉරකි පායන්නේ අලුත් කිරණ විහිදෙන්නේ
අලුත්ම දවසකි එන්නේ අලුත් ඇඳුම් උපදින්නේ
අලුත් ඉරකි පායන්නේ

සතු‍ටු සිනා නගමින්නේ කවුරුද ඇවිදින් ඉන්නේ //
මියුරස ගී අසමින්නේ හැම දන මන පිබිදෙන්නේ
අලුත් ඉරකි පායන්නේ

මුතු දහදිය හෙලමින්නේ තව දවසක් අරඹන්නේ //
රබන් සුරල් නැග එන්නේ ඉ‍ටුම් පැතුම් ඉ‍ටු වන්නේ
අලුත් ඉරකි පායන්නේ…

අලුත් ඉරකි

Post Author: SupiriLk Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *