ආදර හැගුම් ආදර හැගුම් Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

ආදර හැගුම් ආදර හැගුම් Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


ආදර හැගුම් ආදර හැගුම්
නුපුරුදුයි මට නුපුරුදුයි
ඒ හැගුම්
ආදර හැගුම් ආදර හැගුම්
තනිකමයි හද කිතිකවයි හද
ඒ හැගුම්
ආදර හැගුම් ආදර හැගුම්
ආදර හැගුම්

සැදෑ අඳුරේ සැලෙන තරු එළි
මගේ හද තුල කරයි විමසිලි //
නැගෙන ගනදුර වඩයි සිතුවිලි
මේ මගුල් ‍රැ බිදෙයි ඉවසිලි

ආදර හැගුම් ආදර හැගුම්
ආදර හැගුම්

කිමද ඔබ මක් කුමරියන්නේ
පෙති විදා සතුටින් නොයින්නේ
රහස නැතිවද මං නොදන්නේ
තුරුලෙ බමරුන් නොවෙද ඉන්නේ

ආදර හැගුම් ආදර හැගුම්
ආදර හැගුම්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *