ඇයගේ ඇකයෙහි ඔබ හිස රදවා W.D. අමරදේව , වික්ටර් රත්නායක ( Sinhala Unicode )

ඇයගේ ඇකයෙහි ඔබ හිස රදවා W.D. අමරදේව , වික්ටර් රත්නායක ( Sinhala Unicode )


ඇයගේ ඇකයෙහි ඔබ හිස රදවා
සැනහුණු මොහොතක ඔබේම දෙනෙතින්
මා ඔබ දු‍ටුවා ඇයට නොවේ
ඔබට පමණි ඔබ ආදරේ

වසන්ත දෙකොපුල නිසි වැරු තොල් මල
දසැගිලි තුඩු අග පිබිදුණු රණහස
ඇයට ආදරෙයි ආදරෙයි මම
ඇයට ආදරෙයි ආදරෙයි

ඇගේ සුරත ගෙන පිනි විල්ලුද මත
ඇයට ඇළුම් බව ඔබ පැවසු පසු
පෙරලා ඔබ හට පෙම් කරනා බව
ඇය මුමුණන සද සුවපත් වේ

ඇයට පමණි මම ආදරේ
ඔබට පමණි ඔබ ආදරේ

Post Author: SupiriLk Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *