ඇයි කලේ යමෙක් ආලේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

ඇයි කලේ යමෙක් ආලේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


ඇයි කලේ යමෙක් ආලේ
ඇයි කලේ යමෙක් ආලේ
මේ ලෝකේ – මේ ලෝකේ මායාකාරී
ඇයි කලේ යමෙක් ආලේ
ඇයි කලේ යමෙක් ආලේ

මනෙහි පක්ෂි ‍තෝරා විසදා
බලනු මීසර භාවේ
කරත ආලේ යමෙක් මේ ලෝකේ
නොතිර සේ දෝෂා

තිසර ආලේ අමරණීය වේ
පුදනු ජීවිතේ නෑ දුකා
කරුම විපාකේ සේ ආලේ
ජන හටා පැතු සේ පලදේ

සෑසි ධර්මේ දේ සිත කර්මේ
පහදා දුනි ලොවටා
ඇයි කළේ යමෙක් ආලේ
ඇයි කලේ යමෙක් ආලේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *