ඇසේ මතුවන කදුළු බිඳු ගෙන Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

ඇසේ මතුවන කදුළු බිඳු ගෙන Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


ඇසේ මතුවන කදුළු බිඳු ගෙන
ඔබේ සිරිපා දොවන්නම්
හදේ නැලැවෙන කැලෑ මල් ගෙන
ඔබේ සිරිපා පුදන්නම්…//

කෙලෙස් මල පිරි නුවර අතහැ‍ර
බවුන් වඩනට වනේ වැඩි ඔබ //
සොයා ආවෙම් පොලෝ තලයේ…//
අනේ පිහිටක් නොමැති වූ විට

ඇසේ මතුවන කදුළු බිඳු ගෙන…

ඉහල නිල්වන් අහස ‍විනිවිද
නැගෙන ඔබගේ යෝධ බුදු බණ //
මගේ නෙත සිත මෝහනය කර…//
මගේ කුදුබ‍ව පසක් කර ඇත

ඇසේ මතුවන කදුළු බිඳු ගෙන…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *