ඈත කඳුකර හිමව් අරණේ සීත චන්දන ලපලු සෙවනේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

ඈත කඳුකර හිමව් අරණේ සීත චන්දන ලපලු සෙවනේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


ඈත කඳුකර හිමව් අරණේ
සීත චන්දන ලපලු සෙවනේ
සුළං රැල්ලේ පාව එන්නේ
ඔහුගෙ නාමය වේ…

සඳැල්ලේ මිණි තලාවේ
තාරකා පිපි වෙලාවේ
ලදැළියන්ගේ හීන අතරේ
මැවෙයි ඒ රූපේ…

ඈත කඳුකර..

රනින් කල වන් පුළුල් උරයෙන්
හසුන් ළමැදේ මුස කරන්නේ
හදේ මෝරන ආදරේ…
සඳේ සොමි ගුණ යා කෙරේ
සරා ගී නිල් නුවන් බඳුනින්
නුරා ඉතිරෙන්නේ…

ඈත කඳුකර…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *