ඉපිද මැරේ යළි ඉපිදේ නොතිර සසර සාගරේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

ඉපිද මැරේ යළි ඉපිදේ නොතිර සසර සාගරේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


ඉපිද මැරේ යළි ඉපිදේ
නොතිර සසර සාගරේ
අතරතුරේ නොමැරි මැරේ දස දහස් වරේ
නිසල නැතේ සසල වෙතේ
නොතිර සසර සාගරේ…

කුමට නැටුම් කෙළි කවට සිනා දා
මරුට නොමැත කිසි විටකදි බාදා
ඔබට නොදන්වා මරු මෙහි ආ දා
යන්නට සිදු වන්නේ..ඉන්නට බැරි වන්නේ…

කුණු කය නිසරුයි නැත පවතින්නේ
කළ හොඳ පමණයි මෙලොව රැඳෙන්නේ
නැති බැරි කම ලෙඩ දුක ඇතිවන්නේ
අපටයි මිනිසුනේ…
ඇයි මෙය නොසිතන්නේ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *