කඳුළු කිරි පොවා තුරුලේ සෙනෙහසින් හදා Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

කඳුළු කිරි පොවා තුරුලේ සෙනෙහසින් හදා Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


කඳුළු කිරි පොවා
තුරුලේ සෙනෙහසින් හදා
කඳුළු විල දිගේ
නොපෙනී ගියාදෝ අම්මා

සත් පියුම් විලේ
විල මැද යළි පිපී දිලේ
දුටු සඳ දරුවන් වෙත මවකගේ සෙනේ
මිහිකත වුව හඬා වැටේ

නිවන් මන් පෙතේ
ඔබ ගිය මන් ලකුණු පෙනේ
වඩිනා දා නිවන් පුතු සෙනේ වඩා
මා දෙස බලනු මට දැනේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *