කාලවණ්ණ පිංකඳ රන් දෙරණේ Lyrics – ජනනාත් වරකාගොඩ ( Sinhala Unicode )

කාලවණ්ණ පිංකඳ රන් දෙරණේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

පද රචනය – Isuru Samarasinghe


කාලවණ්ණ පිංකඳ රන් දෙරණේ
දීප ධූප නමදින නිති සසරේ
ධාතූ හිසින් ගත් ඒ පිං බලයේ
ආසිරි වේ සසරේ ඇත් රජුනේ

දළදා පහසින් සෙත් මල් වස්සන
තේජස් ගමනින් හැම සිත් සනසන
මහ පිං බලයෙන් මුනිඳු හිසින් ගෙන
නැදුන්ගමුව ඇත් රජු පාවඩ පිට

නෙතඟින් මුණි මුණිකරුණා ගුණ පාමින
දෑල මැදින් ගජ ගමනේ දිලෙමින
භවයෙන් භවයට පෙරුමන් පුරමින
දෙරණේ පිංකඳ මුනිඳු වඩම්මන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *