කැළේ පිපුණු මලක් විලස ඇගෙ රූ සිරි දිලෙනා Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

කැළේ පිපුණු මලක් විලස ඇගෙ රූ සිරි දිලෙනා Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


කැළේ පිපුණු මලක් විලස
ඇගෙ රූ සිරි දිලෙනා
ඇලේ දොලේ පෙන පිඬු ඇගෙ
සිනා වතින් සැලෙනා

කැලේ එපිට ඈත රටක
ගව් සිය ගව් දුරිනා
සිදාදියෙන් එ මල සොයා
කවුදෝ එනු ඇසෙනා

සිදාදියේ මන්දිරයක
සඟවාලන ලෙසිනා
දෑස වසා ඇය ගෙන යන
රහස් කතා ඇසෙනා

කැළේ පිපුණු මලක් විලස..

සිදාදියේ මන්දිරයක
බැල මෙහෙවර කරනා
අනාගතය සිහිවී ඇගෙ
නෙත කඳුලැලි සැලෙනා

හදේ නැගෙන ගිණි දැල්ලක්
ඇගෙ රන් බඳ වෙලෙනා
කැළේ පිපුණු සොඳුරු මලට
නැතිදෝ රැකවරණා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *