කුණ්‌ඩලකේශී ( නීල වරළ නිල් චාමර ) Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

කුණ්‌ඩලකේශී ( නීල වරළ නිල් චාමර ) Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


නීල වරළ නිල් චාමර
පවන් සලන්නී
කුණ්‌ඩලකේශී //

නෙත උපුලින් වත කමලින්
ගත දුලවන්නී
සිහිල් සිනා කැන් රැහැනින්
මන බැඳලන්නී
කුණ්‌ඩලකේශී //

ගිරි දේවිය විලස රුවන් බරණින
ගත සහහා ගෙන
ගිරි මුඳුනත දෙව් අරණට යමු
අපි ළඳුනේ නොලසින
කුණ්‌ඩලකේශී//

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *