කුමරියක පා සළඔ සැලුනා වසා සිටි නෙතු පියන් ඇරුනා Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

කුමරියක පා සළඔ සැලුනා වසා සිටි නෙතු පියන් ඇරුනා Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


කුමරියක පා සළඔ සැලුනා
වසා සිටි නෙතු පියන් ඇරුනා
කුමර බඔසර අසපුවේ මා
සම වැදී උන් දැහැන් බිඳුනා

උකුල ළැම හස මලවි කරලිය
මුවා කල ඇගෙ දුහුල් සළු තිර
විවර කෙරුවා මනස් සලෙළුන්
උමතු වු දෙනුවන් රැහැන් ඇද
මා අබියස මැවෙන තුසිතය
සුරන් නැලවු සුයාමය

නිසල ජීවන තපෝ වන මැද
හැගුම් ගජසෙන් යදම් බිද ‍වැද
තලා සිත කම්පනය කරවයි
ලපලු තුරුවැල් කැකුලු මල් පෙති
මා හඩවයි බිදුනු තුසිතය
සුරන් නැලවු සුයාමය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *