ගිලෙම් ඔබේ ගුණ මූදේ විඳිම් ඔබේ දම් සාදේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

ගිලෙම් ඔබේ ගුණ මූදේ විඳිම් ඔබේ දම් සාදේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


ගිලෙම් ඔබේ ගුණ මූදේ
විඳිම් ඔබේ දම් සාදේ
වඳිම් වඳිම් ඔබ පාදේ
තිලොඅග බුදු සමිඳේ
තිලොඅග බුදු සමිඳේ

සිඳ බිඳ මොහඳුර පාප
දැල් වූ දහම් ප්‍රදීප
හෙළි කළ අප හෙළ දීප
තිලොඅග බුදු සමිඳේ
තිලොඅග බුදු සමිඳේ

සිල් ගත් දිනිඳුන් සේම
සිල් තෙද ගුණ ඇති සෝම
සත හට පෑ මවු ප්‍රේම
තිලොඅග බුදු සමිඳේ
තිලොඅග බුදු සමිඳේ

ගිලෙම් ඔබේ ගුණ මූදේ
විඳිම් ඔබේ දම් සාදේ
වඳිම් වඳිම් ඔබ පාදේ
තිලොඅග බුදු සමිඳේ
තිලොඅග බුදු සමිඳේ

තිලොඅග බුදු සමිඳේ ////

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *