ගුරු ගෙදර පාළුයි ඔබෙන් වෙන්වුණු මගේ සිත මෙන් Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

ගුරු ගෙදර පාළුයි ඔබෙන් වෙන්වුණු මගේ සිත මෙන් Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


ගුරු ගෙදර පාළුයි
ඔබෙන් වෙන්වුණු මගේ සිත මෙන්
අසරණයි අඳුරුයි පාළුයි
ගුරු ගෙදර පාළුයි //

මියුරු පිවිතුරු සෙනේ විඳ විඳ
අකුරු කරමින් එක්ව හිඳ හිඳ
එදා දුන් හිරිමල් හිනා අද
ඔබට අමතකදෝ

ගුරු ගෙදර පාළුයි….

හීන් දෙවටේ පිපී නැළවුණු
එකම මධු මල පරවුණාදෝ
සිහින පියසේ සුවඳ විලසේ
මිරිගුවක් වීදෝ

ගුරු ගෙදර පාළුයි….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *