දස්කොන් සකි සඳ ඉක්මන් ගමනින් Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

දස්කොන් සකි සඳ ඉක්මන් ගමනින් Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


Daskon sakisanda ikman gamanin
Noena gamanaki yanne
Enamuth landune mathu mathu bhawaye
Oba maa yali hamu wanne //

Siyo langa himi langa hadawatha maa langa
Kelesada hada benda lanne
Kau doo rekawal lanne oba maa yali hamu wanne

Miya yannam mama hamu wemu pem lowa
Low thuru suwa waladinne
Kisi daa natha samu ganne oba yali hamu wanne

Post Author: SupiriLk Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *