දෑතේ එල්ලී මියුරු කතා කී සුරතල් දෝණියනි Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

දෑතේ එල්ලී මියුරු කතා කී සුරතල් දෝණියනි Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


දෑතේ එල්ලී මියුරු කතා කී
සුරතල් දෝණියනි
කාලයෙ රියසක
මහලු මගෙන් ඔබ
ඈතට ගෙන යන්නේ …

බොළඳ මියුරු බස් සවන් නිවාලූ
කැකුළු සිනා රස සිත සනහාලූ …
අතීත සිහිනය බොඳවී දියවී
ඈතට පාවෙන්නේ…

පරපුර වඩන ලෙසින් වෙහෙසෙන ඔබ
ඇස නැළවූ සිත පිනවූ
මතක වළාවෙන් නොපෙනෙන ඈතට
වැලිබත පාවෙන්නේ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *