පාවෙනා නිල් වළාවේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

පාවෙනා නිල් වළාවේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


පාවෙනා නිල් වළාවේ
නදී තලාවේ රිදී ජලාසේ ඇගේ සිනාවේ
කැළුම් සැඟවුනාදෝ
පාවෙනා.. නිල් වළාවේ

දියඹ සැලෙන තරඟ පෙලක අතරමං වෙලා
පාළු නිල් දියේ තනිවෙලා
සොයන රුව ඔබේ අප්සරාවියේ //

පාවෙනා නිල්..

තුරුණු සිතක පැතුම් වැලක ඈත පාවෙලා
සිහින නිම්නයේ සැරිසරා
පතන රුව ඔබේ අප්සරාවියේ //

පාවෙන නිල්..

Post Author: SupiriLk Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *