බඳුන් පිරී ඉතිරෙන මේ ළදුන ලවන් පුරා Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

බඳුන් පිරී ඉතිරෙන මේ ළදුන ලවන් පුරා Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


බඳුන් පිරී ඉතිරෙන මේ – ළදුන ලවන් පුරා
නැගෙන ගීතේ ‍රැගුම කෙරේ – අවර දිගුම් නුරා
සැන්දා වළා පෙළින් මිදී – පහ්සිලේ ‍රැදී
පාන මියුරු ලීලා – මැවේ ‍රැගුම් අපේ

ගීත නළු කලා පෙර – අපර යා නොදී දැනී
සිතුම් පැතුම් මැදුම් මදවි ‍රැදී රසින් බැදී

නෑර සිතු නොලා තම සතු ආර සුරකිමී
දිලන්තයන් වෙතින් වෙන්වී සදා බැතින් බැදී

Post Author: SupiriLk Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *