බමර පැටික්කි තුණුසිරි විලේ සරන Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

බමර පැටික්කි තුණුසිරි විලේ සරන Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


බමර පැටික්කි
තුණුසිරි විලේ සරන
බමර පැටික්කි

ඉඳුදුණු දැලේ කෙළින
බමර පැටික්කි
කවි කෝකිලයන්
ගයන වෙලාවේ
මල් යාග කිකිණි
හඩට සිනාවේ

නෙත් දෑල වරින් කියන කතාවේ
මල් සළන සමේ මහිම
උදාවේ බමර පැටික්කි
ගම තුරුන් තුරට නීල

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *