බඹරිඳු බඹරිඳු කුමට වඩින්නේ වන මල් කැකුළිය සොයා වඩින්නේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

බඹරිඳු බඹරිඳු කුමට වඩින්නේ වන මල් කැකුළිය සොයා වඩින්නේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


බඹරිඳු බඹරිඳු කුමට වඩින්නේ
වන මල් කැකුළිය සොයා වඩින්නේ
වන මල් කැකුලිය කුමට සොයන්නේ
ලැබුනොත් ඇය පෙම් පවස නිවෙන්නේ

සැඟවුණු රසමදිරා තුඩ ගාවා
පෙම් මකරන්දය මුළු වත නාවා
බඹර කුසුම් හදවත් යුග යාවා
දෙමිය පියුම් ලොව හැම රස පාවා
බඹරිඳු බඹරිඳු

අන් මලකට මකරන්දය ගාවා
ඔබෙන් ගෙනා බව මලට නොකීවා
අප පෙම ඒ මලින් මල්පල වේවා
ලස්සන ලස්සන මල් සුපිපේවා

බඹරුන් නැති ලොව මල් නොපිපෙන්නේ
මලක් නොළත් ගස නැහැ පළ දෙන්නේ
ගසක් මලක් නැති ලොව කොයි වැන්නේ
මෙත් ගුණ නැති රළු කතරක් වන්නේ //

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *