බෝධියෙන් වට බෝ පතක් සේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

බෝධියෙන් වට බෝ පතක් සේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයං අකා
පත්‍තෝ සබ්බඤ්ඩීතං සත්වා
වන්දේතං බෝධිපාදපං
බෝධියෙන් වට බෝ පතක් සේ
සුමුදු වැලි මළුවේ
වැතිර ඉන්නට වරම මට කොහිදෝ
ඳුමිඳු හෙවනේ සිහිල් පවනේ
නිවී සැනහී ‍රැදී ඉන්නෙමි
බෝධියෙන් වට බෝ පතක් සේ

සැලෙන බෝපතක් සෙමින් මුමුණන
මියුරු බුදුගුණ සරින් සැනහී
දුමිඳු හෙවනේ සිහිල් පවනේ
නිවී සැනහී ‍රැදී ඉන්නෙමි
බෝධියෙන් වට

ළාඳළු බෝපත් තෙමා වෑහෙන
රිදීවන් සඳ දියෙන් නැහැවි
දුමිඳු හෙවනේ සිහිල් පවනේ
නිවී සැනසී ඉන්නෙමි
බෝධියෙන් වට

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *