මින්දද හීසර වැදී සැළෙන හද Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

මින්දද හීසර වැදී සැළෙන හද Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


මින්දද හීසර වැදී සැළෙන හද
නංවන දුක්‌ ගී ඔබට ඇසෙනවද
නන්දන මල් අතුරා ඇති යහනට
කන්ද කපා පායන් රන් පුන් සඳ

තුරඟෙකු පිට නැගි නීල වලාකුළු
ගුවන් ගැබෙන් ඔබ ඇදෙන වෙලේ
පිබිදුනු දෑසින් බලා හිඳිමි මම
කුසුම් සිනා කැන් හද පුරවා

මෙතුවක්‌ කල් මුව මඬල වසා සිටි
අන්ධකාර සළු පටින් මුදා
නෙත් මිණි පහනින් පහන් කරනු මැන
අනාගතේ මන් පෙත පාදා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *