මේ ගී එදා ඇගේ හඬින් Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

මේ ගී එදා ඇගේ හඬින් Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


 

මේ ගී එදා ඇගේ හඬින්
මා ඇසූ රාවයයි //
මා ඇසූ රාවයයි

ඇගෙ පිළිරුව සිත ඇඳී
ජීවමාන වී හිඳී
මම හඬගා විමසමි
එපමණදෝ මට හිමි

මේ ගී එදා ඇගේ හඬින්
මා ඇසූ රාවයයි

ලොව සුවහස් දරුවනේ
දරු සෙනෙහස මට දැනේ
ඈත ඉඳන් අත වනා
මට අඬගසනුය පුතේ

මේ ගී එදා ඇගේ හඬින්
මා ඇසූ රාවයයි //

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *