මේ ගුරු පාරේ මේ දොළ අයිනේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

මේ ගුරු පාරේ මේ දොළ අයිනේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


මේ ගුරු පාරේ මේ දොළ අයිනේ
අපේ රහස්‌ ඇත සැඟවීලා
අපේ රහස්‌ ඇත ලියැවීලා

පටු මාවත් වල දූවිලි අතරේ
අපගේ ඉපැරණි පිය සටහන් ඇත
දොළ මත දිදුළන පෙණ පිඬු අතරේ
අපේ කතාවේ කෙටි පටුනක්‌ ඇත

ඉර හඳ ඇසුවා ඇළදොළ දුටුවා
අතිනත ගෙන අප දෙඩූ කතාබහ
එනමුදු එදවස සඟවනු හැකිවේ
ඉරට හඳට ඇළ දොළට කතා බැහැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *