මේ ලොව යම් කිසිවකු මා හට පෙම්කල බව – මා මළ පසු සොහොන් කොතේ – Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

මේ ලොව යම් කිසිවකු මා හට පෙම්කල බව – මා මළ පසු සොහොන් කොතේ – Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


මේ ලොව යම් කිසිවකු
මා හට පෙම්කල බව
එතකොට ඒ ගී රාවය
හීන් හඬින් මට කියාවී

මා මළ පසු සොහොන් කොතේ
දුක්‌ ගීයක්‌ ලියනු මැනව ///

නන්නාදුණනා ඔබගේ
අත් අකුරින් ලියනු මැනව
දුක්‌ ගීයක්‌ ලියනු මැනව//

අඩ සඳ බැසගෙන යන සඳ
සීතල අඳුරු රැයක
අඩ සඳ බැසගෙඅන් යන සඳ
රෑහී හඬන රැව් අතරින්
එතකොට ඒ ගී රාවය
යාන්තමින් මට ඇසේවී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *