වඳිමු සුගත ශාක්‍ය සිංහ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

වඳිමු සුගත ශාක්‍ය සිංහ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


වඳිමු සුගත ශාක්‍ය සිංහ
සසර දිණු බුදු පියා //

රමනී මන්දාර කුසුම් //
කරමිණ පූජා
බැතියෙන මේ ගීත ගයා

වඳිමු සුගත

මොක්ශේ සැප ශාන්ති සෑදු
මොහඳුර ලොවෙහි බිඳ ලූ //
සම්බුදු මාගේ සමුදා සිහිකර නැමදා
කරමි මා ප්‍රාර්ථනා
සුන්දර නිවනා
පරම අමා සම්පතා

වඳිමු සුගත

Post Author: SupiriLk Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *