සුදු පාට ගවුමේ ආදරය බැඳුනේ Lyrics – විජිත කුමාර ( Sinhala Unicode )

සුදු පාට ගවුමේ ආදරය බැඳුනේ Lyrics – විජිත කුමාර ( Sinhala Unicode )සුදු පාට ගවුමේ ආදරය බැඳුනේ
නුඹ ලස්‌සනයි නංගියේ
ඔය නීල දෑසේ මා දෑස බැඳුනේ
හුරතල් නිසයි පැංචියේ
දෙන්න මට ආදරේ
දෙන්න මගෙ ජීවිතේ
නුඹ මගෙ තමයි පැංචියේ
මා ආදරෙයි නංගියේ
කිසිදිනක මා සිතේ නැවතුනු නැතී
නුඹම පමනක්‌ ඇවිත් නැවතුනු හැටී
ආදරය මා සිතේ දළුලන හැටී
නුඹට මම ජිවිතෙත් පුදමී සිතී
සිත නුඹගෙ ලඟමයි
නවතන්න බෑමයි
මා අසරණයි පැංචියේ
ආදරය පුදුමයි
මට නම් නොතේරෙයි
මා ආදරෙයි නංගියේ
සුදු පාට ගවුමේ ආදරය බැඳුනේ…
සුදුම සුදු පාටින් නුඹ එන හැටී
හුරතලය පෙන්නා හිනැහෙන ගතී
මුලු සසර නුඹ පතා එනවයි සිතී
හැමදාම මා සිත හඬවන හැටී
හැගුමන් බොහෝමයි
සිත ඇතුලෙ තෙරපෙයි
පවසන්න බෑ නංගියේ
ජීවිතය පුදුමයි
නුඹ හටම බාරයි
මා ආදරෙයි නංගියේ
සුදු පාට ගවුමේ ආදරය බැඳුනේ…

Post Author: SupiriLk Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *