හන්තානේ කඳු මුදුන සිසාරා පවනක් වී එන්නම් Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

හන්තානේ කඳු මුදුන සිසාරා පවනක් වී එන්නම් Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


හන්තානේ කඳු මුදුන සිසාරා

පවනක් වී එන්නම්

ඔබේ සුවඳ රැඳි කුටිය සමීපේ

කුසුමක් වී ඉන්නම් //

තුන්මහලින් සැදි සරසවි පායේ

මල් කැටයම් සෙවනේ

සිරිපොද වැස්සේ නැඟුනු සතුටු රළ

මිරිඟු සයුර විනි අතීතයේ //

පාළු නිසංසල කඳුවැටි අතරේ

මහවැලි ගං ඉවුරේ

අත්තටු සිඳගත් විහඟ විලාසෙන්

අපේ පැතුම් ඉකි බිඳුනු ඇසේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *