අතු අගැ දිළි වන මල් පිපෙන්නා විදැ විදැ සද සිහිලැල් Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

අතු අගැ දිළි වන මල් පිපෙන්නා විදැ විදැ සද සිහිලැල් Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


අතු අගැ දිළි වන මල්
පිපෙන්නා විදැ විදැ සද සිහිලැල්
මසිත් ඔබ හද සිහිලැල්
ලබාලා පරයයි ඒ හැම මල්

දෝතළු තුරු එළි වැල්
එළෙන්නා කොහි එගසින් අත් වැල්
මට ඇති ඔබ අත්වැල්
වෙළෙන්නෙමි මම ඔබ හා හැකමල්

සිඹැ සිඹැ මී අඹ මල්
උරා රොන් ගුම් නද දෙති බිගු දැල්
මගේ පෙම් ගී රසු දැල්
එළන්නේ ඔබ වෙනුවෙන් කැ‍රැලැල්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *