බඹරිඳු බඹරිඳු කුමට වඩින්නේ වන මල් කැකුළිය සොයා වඩින්නේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

බඹරිඳු බඹරිඳු කුමට වඩින්නේ වන මල් කැකුළිය සොයා වඩින්නේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode ) බඹරිඳු බඹරිඳු කුමට

Continue reading »