නීල කොබෙයි රෑන ඇඳී වී අහුලන ඉපනැල්ලේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

නීල කොබෙයි රෑන ඇඳී වී අහුලන ඉපනැල්ලේ Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


නීල කොබෙයි රෑන ඇඳී
වී අහුලන ඉපනැල්ලේ
මාල ගිරවු පේලි ගැසීලා
නව අවුරුදු ගීත ගයනවා

වක්‌කඩ ළඟ දිය සුළියේ
තිත්ත පැටව් කලබලයේ
ඒ තාලෙට වරල් සළාලා
නව අවුරුදු නැටුම් නටනවා

ඔංචිලි චිලි චිල්ල මගේ
වැල්ල දිගට නෙල්ලි කැලේ
ගසුයි වැලුයි මලින් පිරෙනවා
ගම්මානෙට අවුරුදු එනවා

නා වැටියම දළු දමලා
නා අතු අග මල් පිපිලා
බාල ලියන් ටිකිරි හිනා වේ
රිදී එළිය ගමට ගෙනාවේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *