සඳ හොරෙන් හොරෙන් හොරෙන් බලා – Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )

සඳ හොරෙන් හොරෙන් හොරෙන් බලා – Lyrics – W.D. අමරදේව ( Sinhala Unicode )


සඳ හොරෙන් හොරෙන් හොරෙන් බලා
වලා රොදක සැගවිලා..
අපේ මියුරු පෙම් කතා අසා සිටිනවා
අසා.. සිටිනවා…

කදුළු බිදු ගලා සදේ තුරු ලතා පුරා
සියොලගම සැලී මගේ නොහිම් සීතලේ
ඔබේ නෙත යදී…ම්…ම්…..
මහත් වියරුවෙන්..

සඳ‍ හොරෙන් හොරෙන්…//

කියඹු වැල් ලිහී ඔබේ මාරුතේ සැලී
කොපුල් තල ගැටී මගේ සිතුම් සසලවයි
නිවාලන්න මා…ම්…ම්…..
ඔබේ සිසිලසින්…

සඳ‍ හොරෙන් හොරෙන්…//

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *