හමු වූ දා සිට.. Hamu wu da sita official music video

හමු වූ දා සිට.. Hamu wu da sita Artist: Dineth Aruthsha Video Concept: Madhava Wijesinghe Video Director: Madhava Wijesinghe Starring: Kumuditha Gunawardana & Maneesha Chanchala Lyrics: Dineth Aruthsha Music: Dineth Aruthsha Edit, VFX & Colorist: Thilina Perera Mixed & Mastered: Tharindu Jayathilaka DOP: Madawa Chathuranga Still Photography: Mayura Perera (Lion Eye Studio) Production Manager: Malith Manora Production: Innov8 (Madhava Wijesinghe)